Ask Your Question
0

Lack of Trust on God

asked 2012-06-14 10:56:14 -0500

Jaskaran Singh Rajput gravatar image

updated 2012-09-20 10:23:19 -0500

Guruka Singh gravatar image

Sabhi ka manna hai k us paramatma p vishwas hona chahiye , lekin ek problem hai then........ k vishwas bhi wahi kr skta hai.........................jisko wo chahe..........hamari kya hasti hai...... then some people reply on that question k hamein kabhi bhi piche nai hatna chahiye sewa simran se...... ek din aisa a hi jaanta hai jab us paramatma ki kirpa ho hi jaati hai aur hamara vishwas ban jaata hai us paramatma par.......... but fir ek prob. hai k peeche bhi to wahi hta deta hai.............hum thode na hatna chahte hain wo kripa kare to koi piche na hte....... pls try to solve this ques..... I beg to you...... I will be very thankful to you for this.....

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2012-09-04 07:01:05 -0500

jas15283 gravatar image

Veer Jaskaran Singh Rajput jeeo

You are moving in the right direction... question everythin, and you get to see more depth in seemingly obvious and accepted things ....

I donot have an direct answer for you...you'll have to find that yourself.... I can suggest the solution ...its ardaas ...thts the only thing we can do and must do.....

thx

edit flag offensive delete link more
1

answered 2012-07-30 23:57:25 -0500

One_light gravatar image

"Charan Sharan Gur Ek Painda Jaye Chal Satgur Kot Painda Agey Hoey Lait Hai."

If you take one step towards the Guru, then the Guru will take thousands of steps towards you. (Vaaran Bhai Gurdas Sahib) agar aap ek kadam bhi bhagwaan ki taraf badhate ho, voh hazaron kadam aapke paas bhadate hain. mera maanna hai ki sirif 2 cheezen chahiye hoti hain bhagwaan ke paas jane ki - uski kirpna, aur aapka sacha pyaar. Agar aap mein sacha pyaar hai toh bhagwaan aapni kirpa zaroor karenge.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2012-07-29 11:05:07 -0500

wjkkwjkf

ver ji...hum to yahe jante ha jo sacche mann se prmatma ke raste chal parte ha unka bus ik he laksya hota ha....prabu ki prapti.Agar tumse koi pushe ke humara baweshya kya ha tu uska utter bus prabu ko prapt karna ha...ya hum sab ka baweshya ha (according to sant baba maskin ji).

   aur ager humari koi mang mangne per puri nahe hote....to hume ye mann lenna cahya ke wo mang humare liya sahe nahe thi....ise lya pure nahe hue...
  bus mann ko pakka kar lo chahe kus be ho jaye hum brabu ki aradna karna nahe chorege...kyuke wahe hamara bawesh ha...
    upper kus likne me aur kahne me bul chuk ho sakte ha apna bhai samaj ke shma karna.
     wjkwjf
edit flag offensive delete link more

Question Tools

Stats

Asked: 2012-06-14 10:56:14 -0500

Seen: 1,774 times

Last updated: Sep 20 '12