Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

"Charan Sharan Gur Ek Painda Jaye Chal Satgur Kot Painda Agey Hoey Lait Hai."

If you take one step towards the Guru, then the Guru will take thousands of steps towards you. (Vaaran Bhai Gurdas Sahib) agar aap ek kadam bhi bhagwaan ki taraf badhate ho, voh hazaron kadam aapke paas bhadate hain. mera maanna hai ki sirif 2 cheezen chahiye hoti hain bhagwaan ke paas jane ki - uski kirpna, aur aapka sacha pyaar. Agar aap mein sacha pyaar hai toh bhagwaan aapni kirpa zaroor karenge.