Ask Your Question
0

Who said "Yak Arz Guftam" and what does it mean ?

asked 2019-07-29 18:47:31 -0500

teraBanda gravatar image

updated 2019-07-31 10:28:58 -0500

Guruka Singh gravatar image

I see the Sikhnet page only has Audio

https://www.sikhnet.com/gurbani/audio...

Is it Gurbani? who said this shabad ? and what it means

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2019-07-31 10:29:08 -0500

Guruka Singh gravatar image

This is a prayer is expressed lovingly by Shri Guru Nanak Dev Ji on ang 721 to "Lord Creator". ਰਾਗੁ ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

Rāg ṯilang mėhlā 1 gẖar 1

Raag Tilang, First Mehl, First House:

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

Ik▫oaʼnkār saṯ nām karṯā purakẖ nirbẖa▫o nirvair akāl mūraṯ ajūnī saibẖaʼn gur parsāḏ.

One Universal Creator God. Truth Is The Name. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying. Beyond Birth. Self-Existent. By Guru's Grace:

ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸਿ ਤੋ ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ ॥

Yak araj gufṯam pes ṯo ḏar gos kun karṯār.

I offer this one prayer to You; please listen to it, O Creator Lord.

ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂ ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ ॥੧॥

Hakā Kabīr karīm ṯū be▫aib parvarḏagār. ||1||

You are true, great, merciful and spotless, O Cherisher Lord. ||1||

ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ ॥

Ḏunī▫ā mukāme fānī ṯėhkīk ḏil ḏānī.

The world is a transitory place of mortality - know this for certain in your mind.

ਮਮ ਸਰ ਮੂਇ ਅਜਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤਹ ਦਿਲ ਹੇਚਿ ਨ ਦਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥

Mam sar mū▫e ajrā▫īl girafṯėh ḏil hecẖ na ḏānī. ||1|| rahā▫o.

Azraa-eel, the Messenger of Death, has caught me by the hair on my head, and yet, I do not know it at all in my mind. ||1||Pause||

ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ ਦਸਤੰਗੀਰ ॥

Jan pisar paḏar birāḏarāʼn kas nes ḏasṯaʼngīr.

Spouse, children, parents and siblings - none of them will be there to hold your hand.

ਆਖਿਰ ਬਿਅਫਤਮ ਕਸ ਨ ਦਾਰਦ ਚੂੰ ਸਵਦ ਤਕਬੀਰ ॥੨॥

Ākẖir bi▫afṯam kas na ḏāraḏ cẖūʼn savaḏ ṯakbīr. ||2||

And when at last I fall, and the time of my last prayer has come, there shall be no one to rescue me. ||2||

ਸਬ ਰੋਜ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ ॥

Sab roj gasṯam ḏar havā karḏem baḏī kẖi▫āl.

Night and day, I wandered around in greed, contemplating evil schemes.

ਗਾਹੇ ਨ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਈ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ ॥੩॥

Gāhe na nekī kār karḏam mam īʼn cẖinī ahvāl. ||3||

I never did good deeds; this is my condition. ||3||

ਬਦਬਖਤ ਹਮ ਚੁ ਬਖੀਲ ਗਾਫਿਲ ਬੇਨਜਰ ਬੇਬਾਕ ॥

Baḏbakẖaṯ ham cẖo bakẖīl gāfil benajar bebāk.

I am unfortunate, miserly, negligent, shameless and without the Fear of God.

ਨਾਨਕ ਬੁਗੋਯਦ ਜਨੁ ਤੁਰਾ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ ॥੪॥੧॥

Nānak bugoyaḏ jan ṯurā ṯere cẖākrāʼn pā kẖāk. ||4||1||

Says Nanak, I am Your humble servant, the dust of the feet of Your slaves. ||4||1||

edit flag offensive delete link more

Question Tools

1 follower

Stats

Asked: 2019-07-29 18:47:31 -0500

Seen: 1,269 times

Last updated: Jul 31 '19