Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

tu kahe dole praniya tudh rakhega sirjanhar

1) tu kahe dole praniya tudh rakhega sirjanharsirjanhar - Bahi Harjinder singh ji

2) Mil kanchan hoya ram - Sant anoop sigh ji

3) eh ardas hamari suami by bhai harjinder singh ji