Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

Salok mėhlā 1.

Shalok, First Mehl:

ਸਿਰੁ ਖੋਹਾਇ ਪੀਅਹਿ ਮਲਵਾਣੀ ਜੂਠਾ ਮੰਗਿ ਮੰਗਿ ਖਾਹੀ ॥

सिरु खोहाइ पीअहि मलवाणी जूठा मंगि मंगि खाही ॥

Sir kẖohā▫e pī▫ah malvāṇī jūṯẖā mang mang kẖāhī.

They pluck the hair out of their heads, and drink in filthy water; they beg endlessly and eat the garbage which others have thrown away.

ਫੋਲਿ ਫਦੀਹਤਿ ਮੁਹਿ ਲੈਨਿ ਭੜਾਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿ ਸਗਾਹੀ ॥

फोलि फदीहति मुहि लैनि भड़ासा पाणी देखि सगाही ॥

Fol faḏīhaṯ muhi lain bẖaṛāsā pāṇī ḏekẖ sagāhī.

They spread manure, they suck in rotting smells, and they are afraid of clean water.

ਭੇਡਾ ਵਾਗੀ ਸਿਰੁ ਖੋਹਾਇਨਿ ਭਰੀਅਨਿ ਹਥ ਸੁਆਹੀ ॥

भेडा वागी सिरु खोहाइनि भरीअनि हथ सुआही ॥

Bẖedā vāgī sir kẖohā▫in bẖarī▫an hath su▫āhī.

Their hands are smeared with ashes, and the hair on their heads is plucked out-they are like sheep!

ਮਾਊ ਪੀਊ ਕਿਰਤੁ ਗਵਾਇਨਿ ਟਬਰ ਰੋਵਨਿ ਧਾਹੀ ॥

माऊ पीऊ किरतु गवाइनि टबर रोवनि धाही ॥

Mā▫ū pī▫ū kiraṯ gavā▫in tabar rovan ḏẖāhī.

They have renounc