Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥ मन तूं जोति सरूपु है आपणा मूलु पछाणु ॥ O my mind, you are the embodiment of the Divine Light - recognize your own origin.

ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੁ ॥ मन हरि जी तेरै नालि है गुरमती रंगु माणु ॥ Man har jī ṯerai nāl hai gurmaṯī rang māṇ. O my mind, the Dear Lord is with you; through the Guru's Teachings, enjoy His Love.

ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਹਿ ਤਾਂ ਸਹੁ ਜਾਣਹਿ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ मूलु पछाणहि तां सहु जाणहि मरण जीवण की सोझी होई ॥ Mūl pacẖẖāṇėh ṯāʼn saho jāṇėh maraṇ jīvaṇ kī sojẖī ho▫ī. Acknowledge your origin, and then you shall know your Husband Lord, and so understand death and birth.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਹਿ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਹੋਈ ॥ गुर परसादी एको जाणहि तां दूजा भाउ न होई ॥ Gur parsādī eko jāṇėh ṯāʼn ḏūjā bẖā▫o na ho▫ī. By Guru's Grace, know the One; then, you shall not love any other.

ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਤਾ ਹੋਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥ मनि सांति आई वजी वधाई ता होआ परवाणु ॥ Man sāʼnṯ ā▫ī vajī vaḏẖā▫ī ṯā ho▫ā parvāṇ. Peace comes to the mind, and gladness resounds; then, you shall be acclaimed.

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥੫॥ इउ कहै नानकु मन तूं जोति सरूपु है अपणा मूलु पछाणु ॥५॥ I▫o kahai Nānak man ṯūʼn joṯ sarūp hai apṇā mūl pacẖẖāṇ. ||5|| Thus says Nanak: O my mind, you are the very image of the Luminous Lord; recognize the true origin of your self. ||5||

God is the actor,Director,producer,writer everything is God.

ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ अपना खेलु आपि करनैहारु ॥ He Himself is the play, and He Himself is the actor.

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥ मन तूं जोति सरूपु है आपणा मूलु पछाणु ॥ O my mind, you are the embodiment of the Divine Light - recognize your own origin.

ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲਿ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗੁ ਮਾਣੁ ॥ मन हरि जी तेरै नालि है गुरमती रंगु माणु ॥ Man har jī ṯerai nāl hai gurmaṯī rang māṇ. O my mind, the Dear Lord is with you; through the Guru's Teachings, enjoy His Love.

ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਹਿ ਤਾਂ ਸਹੁ ਜਾਣਹਿ ਮਰਣ ਜੀਵਣ ਕੀ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥ मूलु पछाणहि तां सहु जाणहि मरण जीवण की सोझी होई ॥ Mūl pacẖẖāṇėh ṯāʼn saho jāṇėh maraṇ jīvaṇ kī sojẖī ho▫ī. Acknowledge your origin, and then you shall know your Husband Lord, and so understand death and birth.

ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣਹਿ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਹੋਈ ॥ गुर परसादी एको जाणहि तां दूजा भाउ न होई ॥ Gur parsādī eko jāṇėh ṯāʼn ḏūjā bẖā▫o na ho▫ī. By Guru's Grace, know the One; then, you shall not love any other.

ਮਨਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਤਾ ਹੋਆ ਪਰਵਾਣੁ ॥ मनि सांति आई वजी वधाई ता होआ परवाणु ॥ Man sāʼnṯ ā▫ī vajī vaḏẖā▫ī ṯā ho▫ā parvāṇ. Peace comes to the mind, and gladness resounds; then, you shall be acclaimed.

ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥੫॥ इउ कहै नानकु मन तूं जोति सरूपु है अपणा मूलु पछाणु ॥५॥ I▫o kahai Nānak man ṯūʼn joṯ sarūp hai apṇā mūl pacẖẖāṇ. ||5|| Thus says Nanak: O my mind, you are the very image of the Luminous Lord; recognize the true origin of your self. ||5||

God is the actor,Director,producer,writer everything is God.

ਅਪਨਾ ਖੇਲੁ ਆਪਿ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ अपना खेलु आपि करनैहारु ॥ He Himself is the play, and He Himself is the actor.