Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

what is Bibek?

Waheguru ji ka khalsa waheguru ji ki fateh everyone

my question is what is bibek ?

Is ther any internal bibek or external if it is then what is the meaning of internal bibek and external bibek?