Ask Your Question
0

wife having dreams of deceased father

asked 2013-02-04 00:48:27 -0600

Manpreet gravatar image

Hi,

My father in law passed away in sickness a few months ago and my wife has been having dreams since then where my father in law is angry with her and wants to kill her. my wife was really attached to her father. What can I do about these dreams?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2013-02-12 18:02:39 -0600

Nihang Gavinpal Singh Khalsa gravatar image

When a sikh goes to bed they must do full sohilla: soihlwswihb

sohilaa saahib

soriTmhlw5]

soratt mahalaa 5 ||

gurkwsbdurKvwry]caukIcauigrdhmwry]rwmnwimmnulwgw]jmuljwiekirBwgw]1] gur kaa sabadh rakhavaare || chaukee chaugiradh hamaare || raam naam man laagaa || jam lajaae kar bhaagaa ||1|| pRBjIqUmyrosuKdwqw]bMDnkwitkrymnuinrmlupUrnpurKuibDwqw]rhwau] prabh jee too mero sukhadhaataa || bandhan kaaT kare man niramal pooran purakh bidhaataa || rahaau || nwnkpRBuAibnwsI]qwkIsyvnibrQIjwsI]Andkrihqyrydwsw]jippUrnhoeIAwsw]2]4]68] naanak prabh abinaasee || taa kee sev na birathee jaasee || anadh karahi tere dhaasaa || jap pooran hoe'ee aasaa ||2||4||68|| iblwvlumhlw5]

bilaaval mahalaa 5 ||

qwqIvwaunlgeIpwrbRhmsrxweI]cauigrdhmwrYrwmkwrduKulgYnBweI]1] taatee vaau na lage'ee paarabraham saraNaae'ee || chaugiradh hamaarai raam kaar dhukh lagai na bhaae'ee ||1|| siqgurupUrwByitAwijinbxqbxweI]rwmnwmuAauKDudIAweykwilvlweI]1]rhwau] satigur pooraa bheTiaa jin baNat baNaae'ee || raam naam aaukhadh dheeaa ekaa liv laae'ee ||1|| rahaau || rwiKlIeyiqinrKnhwirsBibAwiDimtweI]khunwnkikrpwBeIpRBBeyshweI]2]15]79] raakhi le'ee tin rakhanahaar sabh biaadhi miTaae'ee || kahu naanak kirapaa bhe'ee prabh bhe sahaae'ee ||2||15||79|| sloku]

salok ||

jhswDUgoibdBjnukIrqnunwnknIq]xwhauxwqUMxhCutihinkitnjweIAhudUq]1] jeh saadhoo gobidh bhajan keeratan naanak neet || Naa hu Naa toon Neh chhuTahi nikaT na jaae'eeahu dhoot ||1|| slokmÚ5]

salok m: 5 ||

mnmihicqvauicqvnIaudmukrauauiTnIq]hirkIrqnkwAwhrohirdyhunwnkkymIq]1] man mahi chitavu chitavanee audham karu autt neet || har keeratan kaa aaharo har dheh naanak ke meet ||1|| pauVI]

pauRee ||

rYixidnsuprBwiqqUhYhIgwvxw]jIAjMqsrbqnwauqyrwiDAwvxw]qUdwqwdwqwruqyrwidqwKwvxw]BgqjnwkYsMigpwpgvwvxw]jnnwnksdbilhwrYbilbiljwvxw]25] raiN dhinas parabhaat toohai hee gaavaNaa || jeea jant sarabat naau teraa dhiaavaNaa || too dhaataa dhaataar teraa dhitaa khaavaNaa || bhagat janaa kai sang paap gavaavaNaa || jan naanak sadh balihaarai bal bal jaavaNaa ||25|| soihlwrwgugauVIdIpkImhlw 1

sohilaa raag gauRee dheepakee mahalaa 1

<>siqgurpRswid]

ikOankaar satigur prasaadhi ||

jYGirkIriqAwKIAYkrqykwhoiebIcwro]iqquGirgwvhusoihlwisvirhuisrjxhwro]1] jai ghar keerat aakheeaai karate kaa hoe beechaaro || tit ghar gaavahu sohilaa sivarih sirajaNahaaro ||1|| qumgwvhumyryinrBaukwsoihlw]hauvwrIijqusoihlYsdwsuKuhoie]1]rhwau] tum gaavahu mere nirabhu kaa sohilaa || hu vaaree jit sohilai sadhaa sukh hoe ||1|| rahaau || inqinqjIAVysmwlIAindyKYgwdyvxhwru]qyrydwnYkImiqnwpvYiqsudwqykvxusumwru]2] nit nit jeeaRe samaaleean dhekhaigaa dhevaNahaar || tere dhaanai keemat naa pavai tis dhaate kavaN sumaar ||2|| sMbiqswhwiliKAwimilkirpwvhuqylu]dyhusjxAsIsVIAwijauhovYswihbisaumylu]3] sanbat saahaa likhiaa mil kar paavahu tel || dheh sajaN aseesaReeaa jiu hovai saahib siu mel ||3|| GirGireyhupwhucwsdVyinqpvMin]sdxhwrwismrIAYnwnksyidhAwvMin]4]1] ghar ghar eh paahuchaa sadhaRe nit pavann || sadhaNahaaraa simareeaai naanak se dhih aavann ||4||1|| rwguAwswmhlw1]

raag aasaa mahalaa 1 ||

iCAGriCAguriCAaupdys]gurugurueykovysAnyk]1] chhia ghar chhia gur chhia aupadhes || gur gur eko ves anek ||1|| bwbwjYGirkrqykIriqhoie]soGrurwKuvfweIqoie]1]rhwau] baabaa jai ghar karate keerat hoe || so ghar raakh vaddaae'ee toe ||1|| rahaau || ivsueycisAwGVIAwphrwiQqIvwrImwhuhoAw]sUrjueykoruiqAnyk]nwnkkrqykykyqyvys]2]2] visue chasiaa ghaReeaa paharaa thitee vaaree maahu hoaa || sooraj eko rut anek || naanak karate ke kete ves ||2||2|| rwguDnwsrImhlw1]

raag dhanaasaree mahalaa 1||

ggnmYQwlurivcMdudIpkbnyqwirkwmMfljnkmoqI]DUpumlAwnlopvxucvrokrysglbnrwiePUlµqjoqI]1] gagan mai thaal rav chandh dheepak bane taarikaa manddal janak motee || dhoop malaanalo pavaN chavaro kare sagal banaraae foolanat jotee ||1|| kYsIAwrqIhoie]BvKMfnwqyrIAwrqI]AnhqwsbdvwjMqByrI]1]rhwau] kaisee aaratee hoe || bhav khanddanaa teree aaratee || anahataa sabadh vaajant bheree ||1|| rahaau || shsqvnYnnnnYnhihqoihkaushsmUriqnnweykquohI]shspdibmlnneykpdgMDibnushsqvgMDievclqmohI]2] sahas tav nain nan nain hahi tohi ku sahas moorat nanaa ek tuohee || sahas padh bimal nan ek padh gandh bin sahas tav gandh eiv chalat mohee ||2|| sBmihjoiqjoiqhYsoie]iqsdYcwnixsBmihcwnxuhoie]gurswKIjoiqprgtuhoie]joiqsuBwvYsuAwrqIhoie]3] sabh mahi jot jot ... (more)

edit flag offensive delete link more

Comments

2

You know, rather than writing the whole sohela sahib or copyying it from another site you could have just provided a link that had sohela in gurmukhi in roman english and is translated. Just saying... here's a link; http://www.youtube.com/watch?v=tLb0BzlGy2U ;

new user gravatar imagenew user ( 2013-02-13 03:38:14 -0600 )edit
2

What on earth is wrong with you... I didn't even bring akj in to this. your are really biased. what do u have again't the akj. there is no proof that the akj are shortening the banis! You do the sohela that u want to do. I do the sohela sahib that is in the guttka. and if i want to do more i do.

new user gravatar imagenew user ( 2013-02-14 03:46:20 -0600 )edit

Yeah whatever

new user gravatar imagenew user ( 2013-02-16 19:23:06 -0600 )edit

Question Tools

Stats

Asked: 2013-02-04 00:48:27 -0600

Seen: 635 times

Last updated: Feb 12 '13