Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

When a sikh goes to bed they must do full sohilla: soihlwswihb

sohilaa saahib

soriTmhlw5]

soratt mahalaa 5 ||

gurkwsbdurKvwry]caukIcauigrdhmwry]rwmnwimmnulwgw]jmuljwiekirBwgw]1] gur kaa sabadh rakhavaare || chaukee chaugiradh hamaare || raam naam man laagaa || jam lajaae kar bhaagaa ||1|| pRBjIqUmyrosuKdwqw]bMDnkwitkrymnuinrmlupUrnpurKuibDwqw]rhwau] prabh jee too mero sukhadhaataa || bandhan kaaT kare man niramal pooran purakh bidhaataa || rahaau || nwnkpRBuAibnwsI]qwkIsyvnibrQIjwsI]Andkrihqyrydwsw]jippUrnhoeIAwsw]2]4]68] naanak prabh abinaasee || taa kee sev na birathee jaasee || anadh karahi tere dhaasaa || jap pooran hoe'ee aasaa ||2||4||68|| iblwvlumhlw5]

bilaaval mahalaa 5 ||

qwqIvwaunlgeIpwrbRhmsrxweI]cauigrdhmwrYrwmkwrduKulgYnBweI]1] taatee vaau na lage'ee paarabraham saraNaae'ee || chaugiradh hamaarai raam kaar dhukh lagai na bhaae'ee ||1|| siqgurupUrwByitAwijinbxqbxweI]rwmnwmuAauKDudIAweykwilvlweI]1]rhwau] satigur pooraa bheTiaa jin baNat baNaae'ee || raam naam aaukhadh dheeaa ekaa liv laae'ee ||1|| rahaau || rwiKlIeyiqinrKnhwirsBibAwiDimtweI]khunwnkikrpwBeIpRBBeyshweI]2]15]79] raakhi le'ee tin rakhanahaar sabh biaadhi miTaae'ee || kahu naanak kirapaa bhe'ee prabh bhe sahaae'ee ||2||15||79|| sloku]

salok ||

jhswDUgoibdBjnukIrqnunwnknIq]xwhauxwqUMxhCutihinkitnjweIAhudUq]1] jeh saadhoo gobidh bhajan keeratan naanak neet || Naa hu Naa toon Neh chhuTahi nikaT na jaae'eeahu dhoot ||1|| slokmÚ5]

salok m: 5 ||

mnmihicqvauicqvnIaudmukrauauiTnIq]hirkIrqnkwAwhrohirdyhunwnkkymIq]1] man mahi chitavu chitavanee audham karu autt neet || har keeratan kaa aaharo har dheh naanak ke meet ||1|| pauVI]

pauRee ||

rYixidnsuprBwiqqUhYhIgwvxw]jIAjMqsrbqnwauqyrwiDAwvxw]qUdwqwdwqwruqyrwidqwKwvxw]BgqjnwkYsMigpwpgvwvxw]jnnwnksdbilhwrYbilbiljwvxw]25] raiN dhinas parabhaat toohai hee gaavaNaa || jeea jant sarabat naau teraa dhiaavaNaa || too dhaataa dhaataar teraa dhitaa khaavaNaa || bhagat janaa kai sang paap gavaavaNaa || jan naanak sadh balihaarai bal bal jaavaNaa ||25|| soihlwrwgugauVIdIpkImhlw 1

sohilaa raag gauRee dheepakee mahalaa 1

<>siqgurpRswid]

ikOankaar satigur prasaadhi ||

jYGirkIriqAwKIAYkrqykwhoiebIcwro]iqquGirgwvhusoihlwisvirhuisrjxhwro]1] jai ghar keerat aakheeaai karate kaa hoe beechaaro || tit ghar gaavahu sohilaa sivarih sirajaNahaaro ||1|| qumgwvhumyryinrBaukwsoihlw]hauvwrIijqusoihlYsdwsuKuhoie]1]rhwau] tum gaavahu mere nirabhu kaa sohilaa || hu vaaree jit sohilai sadhaa sukh hoe ||1|| rahaau || inqinqjIAVysmwlIAindyKYgwdyvxhwru]qyrydwnYkImiqnwpvYiqsudwqykvxusumwru]2] nit nit jeeaRe samaaleean dhekhaigaa dhevaNahaar || tere dhaanai keemat naa pavai tis dhaate kavaN sumaar ||2|| sMbiqswhwiliKAwimilkirpwvhuqylu]dyhusjxAsIsVIAwijauhovYswihbisaumylu]3] sanbat saahaa likhiaa mil kar paavahu tel || dheh sajaN aseesaReeaa jiu hovai saahib siu mel ||3|| GirGireyhupwhucwsdVyinqpvMin]sdxhwrwismrIAYnwnksyidhAwvMin]4]1] ghar ghar eh paahuchaa sadhaRe nit pavann || sadhaNahaaraa simareeaai naanak se dhih aavann ||4||1|| rwguAwswmhlw1]

raag aasaa mahalaa 1 ||

iCAGriCAguriCAaupdys]gurugurueykovysAnyk]1] chhia ghar chhia gur chhia aupadhes || gur gur eko ves anek ||1|| bwbwjYGirkrqykIriqhoie]soGrurwKuvfweIqoie]1]rhwau] baabaa jai ghar karate keerat hoe || so ghar raakh vaddaae'ee toe ||1|| rahaau || ivsueycisAwGVIAwphrwiQqIvwrImwhuhoAw]sUrjueykoruiqAnyk]nwnkkrqykykyqyvys]2]2] visue chasiaa ghaReeaa paharaa thitee vaaree maahu hoaa || sooraj eko rut anek || naanak karate ke kete ves ||2||2|| rwguDnwsrImhlw1]

raag dhanaasaree mahalaa 1||

ggnmYQwlurivcMdudIpkbnyqwirkwmMfljnkmoqI]DUpumlAwnlopvxucvrokrysglbnrwiePUlµqjoqI]1] gagan mai thaal rav chandh dheepak bane taarikaa manddal janak motee || dhoop malaanalo pavaN chavaro kare sagal banaraae foolanat jotee ||1|| kYsIAwrqIhoie]BvKMfnwqyrIAwrqI]AnhqwsbdvwjMqByrI]1]rhwau] kaisee aaratee hoe || bhav khanddanaa teree aaratee || anahataa sabadh vaajant bheree ||1|| rahaau || shsqvnYnnnnYnhihqoihkaushsmUriqnnweykquohI]shspdibmlnneykpdgMDibnushsqvgMDievclqmohI]2] sahas tav nain nan nain hahi tohi ku sahas moorat nanaa ek tuohee || sahas padh bimal nan ek padh gandh bin sahas tav gandh eiv chalat mohee ||2|| sBmihjoiqjoiqhYsoie]iqsdYcwnixsBmihcwnxuhoie]gurswKIjoiqprgtuhoie]joiqsuBwvYsuAwrqIhoie]3] sabh mahi jot jot hai soe || tis dhai chaanaN sabh mahi chaanaN hoe || gur saakhee jot paragaT hoe || jo tis bhaavai su aaratee hoe ||3|| hircrxkvlmkrMdloiBqmnoAnidnuomoihAwhIipAwsw]ik®pwjludyihnwnkswirMgkauhoiejwqyqyrYnwievwsw]4]3] har charaN kaval makarandh lobhit mano anadhinuo mohi aahee piaasaa || kirapaa jal dhehi naanak saaring ku hoe jaa te terai naae vaasaa ||4||3|| rwgugauVIpUrbImhlw4]

raag gauRee poorabee mahalaa 4||

kwimkroiDngrubhuBirAwimilswDUKMflKMfwhy]pUribilKqilKygurupwieAwminhirilvmMflmMfwhy]1] kaam karodhi nagar bahu bhariaa mil saadhoo khanddal khanddaa he || poorab likhat likhe gur paaeiaa man har liv manddal manddaa he ||1|| kirswDUAMjulIpunuvfwhy]kirfMfauqpunuvfwhy]1]rhwau] kar saadhoo anjulee pun vaddaa he || kar ddanddaut pun vaddaa he ||1|| rahaau || swkqhirrsswdunjwixAwiqnAMqirhaumYkMfwhy]ijauijauclihcuBYduKupwvihjmkwlushihisirfMfwhy]2] saakat har ras saadh na jaaNiaa tin antar haumai kanddaa he || jiu jiu chalahi chubhai dhukh paavahi jamakaal sahahi sir ddanddaa he ||2|| hirjnhirhirnwimsmwxyduKujnmmrxBvKMfwhy]AibnwsIpurKupwieAwprmysrubhusoBKMfbRhmMfwhy]3] har jan har har naam samaaNe dhukh janam maraN bhav khanddaa he || abinaasee purakh paaeiaa paramesar bahu sobh khandd brahamanddaa he ||3|| hmgrIbmskInpRBqyryhirrwKurwKuvfvfwhy]jnnwnknwmuADwrutykhYhirnwmyhIsuKumMfwhy]4]4] ham gareeb masakeen prabh tere har raakh raakh vadd vaddaa he || jan naanak naam adhaar Tek hai har naame hee sukh manddaa he ||4||4|| rwgugauVIpUrbImhlw5]

raag gauRee poorabee mahalaa 5||

kraubynµqIsuxhumyrymIqwsMqthlkIbylw]eIhwKwitclhuhirlwhwAwgYbsnusuhylw]1] karu benanatee suNahu mere meetaa sant Tahal kee belaa || e'eehaa khaaT chalahu har laahaa aagai basan suhelaa ||1|| AauDGtYidnsurYxwry]mngurimilkwjsvwry]1]rhwau] aaudh ghaTai dhinas raiNaare || man gur mil kaaj savaare ||1|| rahaau || iehusMswruibkwrusMsymihqirEbRhmigAwnI]ijsihjgwiepIAwvYiehursuAkQkQwiqinjwnI]2] eih sansaar bikaar sanse mahi tario braham giaanee || jisahi jagaae peeaavai eih ras akath kathaa tin jaanee ||2|| jwkauAweysoeIibhwJhuhirgurqymnihbsyrw]injGirmhlupwvhusuKshjybhuirnhoiegoPyrw]3] jaa ku aae soe'ee bihaajhahu har gur te manahi baseraa || nij ghar mahal paavahu sukh sahaje bahur na hoeigo feraa ||3|| AMqrjwmIpurKibDwqysrDwmnkIpUry]nwnkdwsuiehYsuKumwgYmokaukirsMqnkIDUry]4]5] antarajaamee purakh bidhaate saradhaa man kee poore || naanak dhaas eihai sukh maagai mo ku kar santan kee dhoore ||4||5|| <>siqnwmukrqwpurKuinrBauinrvYruAkwlmUriqAjUnIsYBMgurpRswid]

ikOankaar satinaam karataa purakh nirabhu niravair akaal moorat ajoonee saibhan gur prasaadhi ||

]jpu]

|| jap ||

Awidscujugwidscu]hYBIscunwnkhosIBIscu]1] aadhi sach jugaadhi sach || hai bhee sach naanak hosee bhee sach ||1|| sloku]

salok ||

pvxugurUpwxIipqwmwqwDriqmhqu]idvsurwiqduiedweIdwieAwKylYsgljgqu]cMigAweIAwbuirAweIAwvwcYDrmuhdUir]krmIAwpoAwpxIkynyVYkydUir]ijnInwmuiDAwieAwgeymskiqGwil]nwnkqymuKaujlykyqICutInwil]1] pavaN guroo paaNee pitaa maataa dharat mahat || dhivas raat dhue dhaae'ee dhaaeiaa khelai sagal jagat || changiaae'eeaa buriaae'eeaa vaachai dharam hadhoor || karamee aapo aapaNee ke neRai ke dhoor || jinee naam dhiaaeiaa ge masakat ghaal || naanak te mukh aujale ketee chhuTee naal ||1|| <>siqgurpRswid]

ikOankaar satigur prasaadhi ||

sRIvwihgurUjIkIPqh]

sree vaahiguroo jee kee fateh ||

jwpu]

jaap ||

sRImuKvwkpwiqSwhI10]

sree mukhavaak paatishaahee 10||

CpYCMd]qÍpRswid]

chhapai chhandh || tavai prasaadhi ||

ck®ichnArubrnjwiqArupwiqnihnijh]rUprMgAruryKByKkoaUkihnskiqikh]AclmUriqAnBaupRkwsAimqoijkihjY]koitieMdRieMdRwixswhuswhwixgix`jY]iqRBvxmhIpsurnrAsurnyqnyqbniqRxkhq]qvsrbnwmkQYkvnkrmnwmbrnqsumiq]1] cha'kar chihan ar baran jaat ar paat nahin jih || roop rang ar rekh bhekh kouoo kahi na sakat kih || achal moorat anabhu prakaas amitoj kahi'jai || koT eindhr eindhraaN saahu saahaaN gaNi'jai || tirabhavaN maheep sur nar asur net net ban tiraN kahat || tav sarab naam kathai kavan karam naam baranat sumat ||1|| BujMgpRXwqCMd]

bhujang prayaat chhandh ||

nmsqÍMAkwly]nmsqÍMik®pwly]nmsqMArUpy]nmsqMAnUpy]2] namasatavain akaale || namasatavain kirapaale || namasatan aroope || namasatan anoope ||2|| nmsqMAByKy]nmsqMAlyKy]nmsqMAkwey]nmsqMAjwey]3] namasatan abhekhe || namasatan alekhe || namasatan akaae || namasatan ajaae ||3|| nmsqMAgMjy]nmsqMABMjy]nmsqMAnwmy]nmsqMATwmy]4] namasatan aganje || namasatan abhanje || namasatan anaame || namasatan attaame ||4|| nmsqMAkrmM]nmsqMADrmM]nmsqMAnwmM]nmsqMADwmM]5] namasatan akaraman || namasatan adharaman || namasatan anaaman || namasatan adhaaman ||5|| cwcrICMd]qÍpRswid]

chaacharee chhandh || tavai prasaadhi ||

goibMdy]mukMdy]audwry]Apwry]94]hrIAM]krIAM]inRnwmy]Akwmy]95] gobindhe || mukandhe || audhaare || apaare ||94|| hareean || kareean || niranaame || akaame ||95|| BujMgpRXwqCMd]

bhujang prayaat chhandh ||

nmsqulpRxwmysmsqulpRxwsy]AgMjulAnwmysmsqulinvwsy]inRkwmMibBUqysmsqulsrUpy]kukrmMpRxwsIsuDrmMibBUqy]197] namasatul praNaame samasatul praNaase || aganjul anaame samasatul nivaase || nirakaaman bibhoote samasatul saroope || kukaraman praNaasee sudharaman bibhoote ||197|| sdwsicdwnµdsqRMpRxwsI]krImulkuinµdwsmsqulinvwsI]AjwiebibBUqygjwiebgnImy]hrIAMkrIAMkrImulrhImy]198] sadhaa sa'chidhaananadh sa'tran praNaasee || kareemul kuninadhaa samasatul nivaasee || ajaaeib bibhoote gajaaeib ganeeme || hareean kareean kareemul raheeme ||198|| cqRck®vrqIcqRck®Bugqy]suXMBvsuBMsrbdwsrbjugqy]dukwlµpRxwsIidAwlµsrUpy]sdwAMgsMgyABMgMibBUqy]199] cha'tr cha'kar varatee cha'tr cha'kar bhugate || suyanbhav subhan sarabadhaa sarab jugate || dhukaalan praNaasee dhiaalan saroope || sadhaa ang sange abhangan bibhoote ||199||

And then do ardass this will destroy all negativity and dreams infact one falls in to a peacefull trace state with god .