Ask Your Question

Revision history [back]

click to hide/show revision 1
initial version

लोकेश मीना,

       Sikh ko ghar mein rehna chahiye par haan agar mun bhatakne lage tu ghar ke bahar jake kahin ekant mein baithat jao. jaap karte raho.

sabse pehle tu pooran keshadhari ban jao, fizool ki batein na karte huye, sewa aur simran karo, GurSikhon se milna julna shuro karo aur zindagi mein sada such bolo aur achhe karam karo, bus isie ka naam zindagi hai.

लोकेश मीना,

       Sikh ko ghar mein rehna chahiye par haan agar mun bhatakne lage tu ghar ke bahar jake kahin ekant mein baithat jao. jaap Jaap karte raho.

sabse pehle tu pooran keshadhari ban jao, fizool ki batein na karte huye, sewa aur simran karo, GurSikhon se milna julna shuro karo aur zindagi mein sada such bolo aur achhe karam karo, bus isie ka naam zindagi hai.